uprawnienie do żądania od określonej osoby określonego zachowania się (np. roszczenie wierzyciela)