w prawie to podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i sądowo- administracyjnego), a występuje sam w swoim imieniu bądź, w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).