wskazanie osoby, której zostanie powierzona jakaś funkcja, jakieś stanowisko, zadanie.